Dit kan even duren, geduld AUB

__Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Indestilleverkoop.nl onderdeel van Global Alert Systems, gevestigd te (1071GL) Amsterdam, aan de Van Eeghenstraat 98, KvK 75687836, (versie 2 december 2019)

1 ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Leverancier: Indestilleverkoop.nl ;
2. Klant: de wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
3. Overeenkomst: elke afspraak tussen de klant en Indestilleverkoop.nl tot het verrichten van diensten en/of tot het leveren van producten door Indestilleverkoop.nl ten behoeve van de klant;
4. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening;
5. Diensten: het plaatsen van een object op de website van Indestilleverkoop.nl, advies en/of bemiddeling met betrekking tot de verkoop van het object en/of alle overige door Indestilleverkoop.nl te verrichten diensten in het kader van advies en bemiddeling met betrekking tot de verkoop van het object. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging; 6. Object: de door de klant te verkopen onroerende zaak (woning); 6. Schriftelijk: per brief, fax of langs elektronische weg

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle, al dan niet, op afstand tot stand gekomen overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van een of meer diensten door Indestilleverkoop.nl met betrekking tot het object, alsook van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten (waaronder bestellingen) en verbintenissen tussen klant en Indestilleverkoop.nl, alsmede op alle aanbiedingen en/of offertes door Indestilleverkoop.nl uitgebracht.
2. Aangezien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen en dat zij op verzoek kosteloos zullen worden toegezonden.
3. Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen Indestilleverkoop.nl en de klant uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Indestilleverkoop.nl, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indestilleverkoop.nl en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Een overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van de wettelijke bedenktijd, op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door Indestilleverkoop.nl gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Indestilleverkoop.nl langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Indestilleverkoop.nl is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de klant aan Indestilleverkoop.nl verstrekte informatie.
4. Indestilleverkoop.nl kan zich - binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Indestilleverkoop.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een opdracht of bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4 MEDEWERKING DOOR DE KLANT

1. De klant staat ervoor in dat hij/zij door het elektronisch verstrekken van de opdracht bevoegd is tot verkoop van het object (woning). Dat houdt in dat indien de klant de woning met derden in eigendom heeft of indien de klant eigenaar van de woning is en een echtgeno(o)t(e) of een geregistreerd partner heeft, die in de te verkopen woning woont, over volmachten beschikt om de woning te koop aan te bieden via Indestilleverkoop.nl.
2. De klant staat tegenover Indestilleverkoop.nl in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan Indestilleverkoop.nl ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De klant is aansprakelijk voor alle door Indestilleverkoop.nl gemaakte kosten als gevolg van het onjuist en/of onvolledig verstrekken van gegevens.
3. De klant staat er tegenover Indestilleverkoop.nl voor in dat hij/zij alle gegevens en bescheiden, welke Indestilleverkoop.nl overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig, volledig juist en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Indestilleverkoop.nl stelt. Daaronder wordt tevens, maar niet uitsluitend, verstaan dat: - hij/zij de actuele oppervlakte van het object volgens de meetinstructie NEN 2580 doorgeeft of een taxatierapport overlegt, waarin de actuele oppervlakte is opgenomen, of, in het geval geen van beide beschikbaar is, op zijn/haar kosten een opmeting van het object volgens meetinstructie NEN 2580 wordt uitgevoerd; - hij/zij alle, bij hem/haar bekende, bijzonderheden en belangrijke of nadelige omstandigheden met betrekking tot het object die, op grond van de wettelijke informatieplicht van de eigenaar/verkoper, aan een koper dienen te worden meegedeeld, bij het in verkoop zetten van de woning aan Indestilleverkoop.nl meldt; geen wijziging in de verkoopadvertentie aanbrengt zonder voorafgaande toestemming van Indestilleverkoop.nl; - hij/zij bij verkoop van het object de verkoopprijs en transportdatum aan Indestilleverkoop.nl doorgeeft.
4. In het geval de klant niet aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen voldoet heeft Indestilleverkoop.nl het recht om, te zijner keus: - de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan; óf - de opdracht te beëindigen en/of de advertentie te verwijderen.
5. De klant vrijwaart Indestilleverkoop.nl voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen door de klant aan de verplichtingen welke hiervoor onder lid 1 t/m 3 van dit artikel zijn opgenomen.
6. De klant is gehouden Indestilleverkoop.nl onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. Hieronder wordt onder andere verstaan: akkoord over verkoop van de woning, informatie omtrent bezichtigingen, het verstrekken van een verkoopopdracht aan een makelaar of plaatsing van een verkoopadvertentie Funda, Jaap of vergelijkbare platformen.
7. Eventuele extra kosten die ontstaan doordat de klant in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de diensten mogelijk te maken, worden door Indestilleverkoop.nl extra in rekening gebracht.
8. De klant zal zich onthouden van activiteiten die Indestilleverkoop.nl bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of doorkruisen.

5 HERROEPINGSRECHT

1. Op alle overeenkomsten, welke met behulp van een middel voor communicatie op afstand wordt gesloten, is het wettelijk recht van bedenktijd van veertien dagen voor de klant van toepassing, gerekend vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.
2. Indien klant de overeenkomst wil ontbinden met een beroep op de bedenktijd, meldt hij/zij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier tot herroeping, of op andere ondubbelzinnige wijze, aan Indestilleverkoop.nl: info@Indestilleverkoop.nl.nl. Ingeval de klant zich beroept op de bedenktijd, hoeft geen reden te worden opgegeven.
3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de klant.
4. Indien de klant uitdrukkelijk heeft verzocht direct met de uitvoering van de opdracht te beginnen, is de klant bij het inroepen van het recht op bedenktijd een vergoeding verschuldigd van € 25,-- (incl. BTW), als zijnde het bedrag van de door Indestilleverkoop.nl reeds gemaakte kosten.
5. Het herroepingrecht geldt niet voor zover Indestilleverkoop.nl of een door Indestilleverkoop.nl ingeschakelde derde gepersonaliseerde zaken leveren, zoals fotografie, plattegronden, video’s, NEN-meetrapporten e.d. Het betreft zaken die worden vervaardigd/uitgevoerd op basis van een individuele keuze of beslissing en bestemd voor een specifieke persoon.
6. Diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, indien de klant heeft verklaard zijn herroepingsrecht te verliezen op het moment dat de 2 diensten volledig zijn uitgevoerd.
6 DUUR EN EINDE VAN EEN OPDRACHT

1. Een opdracht geldt in beginsel voor onbepaalde tijd en eindigt door: - verkoop van het object; - teruggaaf/beëindiging door Indestilleverkoop.nl; - intrekking/beëindiging door de klant; - overlijden de klant.
2. De klant kan een opdracht intrekken zonder opzegtermijn. Intrekking is aan de orde wanneer de klant, nadat de periode van het herroepingsrecht is verstreken, maar voordat het object is verkocht, een opdracht eenzijdig wenst te beëindigen.
3. Het intrekken van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Een opdracht eindigt op het moment dat Indestilleverkoop.nl de intrekking heeft ontvangen. In geval van intrekking is de klant verplicht Indestilleverkoop.nl de reeds gemaakte kosten te vergoeden. 4. Indestilleverkoop.nl is gerechtigd een opdracht terug te geven, zonder opzegtermijn. Het teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Indestilleverkoop.nl is daartoe gerechtigd in de navolgende gevallen: - de klant levert gevraagde stukken niet of niet tijdig aan; - de klant volgt aanvragen tot bezichtiging van de woning niet op; - de klant laat na vragen van belangstellenden te beantwoorden; - de klant volgt aanwijzingen en adviezen van Indestilleverkoop.nl, welke in belang van de kwaliteit, professionaliteit en integriteit van de advertentie en/of de website van Indestilleverkoop.nl B.V. zijn, niet op; - de klant plaatst direct of indirect een advertentie voor de woning op Funda, Jaap of een vergelijkbaar platform - een andere gewichtige reden voordoet waardoor de relatie tussen partijen is verstoord en voortzetting van een opdracht in alle redelijkheid niet verlangd kan worden.

7 UITVOERING VAN OPDRACHTEN

1. Indestilleverkoop.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft een inspanningsverbintenis, zodat Indestilleverkoop.nl niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
2. Door of namens Indestilleverkoop.nl verstrekte adviezen zijn een momentopname en gebaseerd op de op dat moment ter beschikking staande gegevens.
3. Een door Indestilleverkoop.nl verstrekt advies betreft uitsluitend een advies over een mogelijke verkoopprijs en is nooit een waardeverklaring of taxatieverklaring.
4. Alle door Indestilleverkoop.nl verstrekte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor het vooraf door Indestilleverkoop.nl omschreven doel tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
5. De door Indestilleverkoop.nl opgegeven termijnen van uitvoering zijn altijd indicatief. Een opgegeven termijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Indestilleverkoop.nl schriftelijk ingebreke te stellen.
6. Indestilleverkoop.nl heeft het recht (bepaalde) diensten, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de klant, onder zijn verantwoording, te laten verrichten door een door Indestilleverkoop.nl aan te wijzen persoon of derde.
7. Indestilleverkoop.nl heeft het recht om door de klant aangeleverde foto’s en teksten te weigeren of te verwijderen, indien deze -uitsluitend ter beoordeling van Indestilleverkoop.nl- beledigend, shockerend en/of aanstootgevend zijn of verkoop belemmerend zijn.
8. Voordat publicatie plaatsvindt heeft de klant de plicht om alle uitingen met betrekking tot het object zelf te controleren, aan te vullen en fouten te herstellen en/of te melden aan Indestilleverkoop.nl.
9. De klant stemt bij het verstrekken van een opdracht ermee in dat de gegevens worden opgenomen door Indestilleverkoop.nl t.b.v. de uitwisseling, statistische doeleinden en onderzoek.8 LEVERING VAN PRODUCTEN

1. Indestilleverkoop.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
2. De genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering, tenzij anders schriftelijk is kenbaar gemaakt door Indestilleverkoop.nl.
3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Indestilleverkoop.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, naar keuze van Indestilleverkoop.nl, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de klant zich reeds nu de vervangen zaak aan Indestilleverkoop.nl te retourneren en de eigendom aan Indestilleverkoop.nl te verschaffen.
4.De garantie geldt niet in het geval van voor onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van geleverde producten of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Indestilleverkoop.nl de klant, of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de producten niet bestemd zijn.
5. De klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat Indestilleverkoop.nl deze bij hem/haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem/haar volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
6. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Indestilleverkoop.nl gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant.
7. Indien de producten worden bezorgd is Indestilleverkoop.nl gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
8. Indien Indestilleverkoop.nl gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan Indestilleverkoop.nl ter beschikking heeft gesteld.
9. Indien Indestilleverkoop.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Indestilleverkoop.nl schriftelijk ingebreke te stellen.
10. Indestilleverkoop.nl is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Indestilleverkoop.nl is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
11. Indien de levering op verzoek van de klant wordt uitgesteld, is de Klant een vergoeding aan Indestilleverkoop.nl verschuldigd, in verband met opslagkosten die Indestilleverkoop.nl moet maken en de extra risico’s die Indestilleverkoop.nl dientengevolge loopt. Deze vergoeding bedraagt 10% van de factuurwaarde per maand


9 VERGOEDING EN BETALING
1. Voor de door Indestilleverkoop.nl te verlenen dienst(en) en/of te leveren producten is de klant de vergoeding(en) verschuldigd, inclusief de wettelijk bepaalde omzetbelasting, welke door Indestilleverkoop.nl aan de klant vooraf wordt/worden opgegeven en bevestigd.
2. Betaling dient te geschieden via iDEAL of per creditcard (VISA/Mastercard) en wel op de wijze zoals aangegeven door Indestilleverkoop.nl.
3. Een opdracht is ondeelbaar en omvat de in de opdrachtbevestiging omschreven diensten. Om die reden heeft de klant geen recht op restitutie van en/of korting op de uit hoofde van de verleende opdracht aan Indestilleverkoop.nl verschuldigde bedragen, wanneer diensten, die deel uitmaken van een opdracht, op verzoek van de klant niet of niet volledig worden verricht.
4. De klant kan aanvullende dienst(en) en/of producten afnemen tegen een vooraf overeengekomen vergoeding.
5. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Indestilleverkoop.nl te melden.
6. Eventueel door de klant verschuldigde belastingen, kosten en/of heffingen die door overheidsinstantie aan de klant in rekening worden gebracht in verband met de opdracht en/of bestelling van producten, zijn voor rekening van de klant en zijn niet inbegrepen in de vergoeding bedoeld in lid 1 van dit artikel.

10 KLACHTEN

1. Klachten met betrekking tot de verrichte diensten, geleverde producten en/of met betrekking tot het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen bekwame tijd na het constateren ervan, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Indestilleverkoop.nl.
2. Ingediende klachten worden binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een onvoorzienbare langere verwerkingstijd nodig is, wordt klant daarover binnen 14 dagen bericht.
3. Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

11 AANSPRAKELIJKHEID

1. Indestilleverkoop.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een zorgvuldig handelend opdrachtnemer uitvoeren, maar kan niet instaan voor het behalen van enig doel of resultaat.
2. Indestilleverkoop.nl zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Partijen erkennen dat risico’s kleven aan datacommunicatie waaronder, doch niet uitsluitend, vervorming, vertraging, gebruik door anderen, verdwijning en virussen. Indestilleverkoop.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Indestilleverkoop.nl.
3. Indestilleverkoop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een onjuiste of geen vermelding van het object en het presentatiemateriaal op internetsites, waaronder, maar niet uitsluitend, www.Indestilleverkoop.nl.nll. Wel zal Indestilleverkoop.nl al het redelijk mogelijke doen ter voorkoming van onjuiste of geen vermelding.
4. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Indestilleverkoop.nl verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de klant. De klant staat er jegens Indestilleverkoop.nl voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De klant vrijwaart Indestilleverkoop.nl tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
5. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Indestilleverkoop.nl hoger zijn, voor het totaal van alle vorderingen van de klant, dan (a.) tweemaal het meest recentelijk door de klant betaalde bedrag voor door Indestilleverkoop.nl geleverde diensten of producten (indien van toepassing) of, indien sub a. niet van toepassing is of dit bedrag lager is, (b.) EURO 250,--. Deze beperking van aansprakelijkheid is onderdeel van de afspraak tussen de klant en Indestilleverkoop.nl en is van toepassing op alle aansprakelijkheidsvorderingen (zoals uit onrechtmatige daad, contract, wetgeving), zelfs als Indestilleverkoop.nl gewezen is op de mogelijkheid van deze schade, en zelfs indien deze mogelijke oplossingen niet aan de doelstellingen beantwoorden.
6. Voorzover wettelijk is toegestaan is Indestilleverkoop.nl tegenover de klant of anderen niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of voor schadevergoeding, verlies van gegevens, kansen, reputatie, winst, of inkomen in verband met de levering van diensten of producten door Indestilleverkoop.nl (zoals beledigende of lasterlijke uitspraken, storingstijd, of verlies van, gebruik van of wijzigingen in de informatie of content).Iedere aanspraak op Indestilleverkoop.nl wegens schadevergoeding moet onverwijld nadat de klant daarmee bekend is geworden schriftelijk of per mail aan Indestilleverkoop.nl te worden gemeld.
7.Na verloop van één jaar na beëindiging van een opdracht en/of levering van zaken, alsmede na verloop van één jaar nadat klant met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn, vervalt iedere aanspraak wegens schadevergoeding op Indestilleverkoop.nl.
8.Klant vrijwaart Indestilleverkoop.nl tegen alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van een opdracht en/of levering van producten, indien Indestilleverkoop.nl daarvoor ook niet tegenover de klant aansprakelijk is.
9. Indien door Indestilleverkoop.nl een fout wordt gemaakt doordat klant aan Indestilleverkoop.nl onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Indestilleverkoop.nl voor de daardoor ontstane schade nimmer aansprakelijk.

12 DIVERSEN

1. De klant is niet bevoegd om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Indestilleverkoop.nl, een overeenkomst en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde.
2.Indien één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze voorwaarden niet aangetast. Indestilleverkoop.nl is dan gerechtigd om deze voorwaarden voor zover nodig aan te passen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door bepalingen die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet verbindende artikelen.
3. Wijziging van deze voorwaarden zijn van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.13 WET TER VOORKOMING WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (Wwft)

1. De Wwft kan Indestilleverkoop.nl verplichten de identiteit van de klant te verifiëren en ongebruikelijke transacties te melden.
2. De klant is gehouden om tijdig alle relevante gegevens ter beschikking te stellen die Indestilleverkoop.nl redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen voldoen aan haar verplichtingengrond van de Wwft.
3. Ingevolge de Wwft is Indestilleverkoop.nl eveneens verplicht om in geval overeenstemming wordt bereikt met een koper over koop en verkoop van het object, de identiteit van de koper te verifiëren. Daartoe zal Indestilleverkoop.nl voordat een koopovereenkomst wordt opgesteld, één van onderstaande opties aan koper vragen: - via iDeal vanaf een bankrekening op naam van koper een minimale betaling (€ 0,01) aan Indestilleverkoop.nl te doen; - een door een notaris gewaarmerkt kopie van een geldig ID bewijs te overleggen. (text-ref:26)